zoek op deze websiteLees hier online onze laatste Nieuwsbrief (7 december 2015).


´Het ergert me zéér dat alles tegenwoordig in het Engels moet. Het is altijd halfbakken Engels en het is een verwoesting van de moedertaal als wetenschapstaal. Die heeft altijd nieuwe groepen in de samenleving kansen gegeven. Dat wordt nu teruggedraaid.`
Marietje van Winter, emeritus-hoogleraar geschiedenis Universiteit Utrecht, NRC Handelsblad, zaterdag 22 augustus 2015.


NIEUWSBERICHTEN

ENGELSTALIG ONDERWIJS NEKT GEERT GROTE PEN

Roel Sikkema, Nederlands Dagblad, 11 december 2015,  nd.nl/wetenschap

Het Nederlands wordt op de universiteiten steeds meer verdrongen door het Engels. Er zijn te weinig Nederlandstalige filosofische scripties voor de jaarlijkse prijs. Daarom heeft de Stichting Geert Grote Pen zich op. De Vlaamse filosofiestudent Tomas Serien was de laatste. Hij ontving op 19 juni uit handen van burgemeester Heidema van Deventer de vijfde enlaatste Geert Grote Pen (GGP), een eerbetoon voor de beste Nederlandstalige scriptie in de wijsbegeerte. Lees verder >


BIJVAL VOOR BETER ONDERWIJS NEDERLAND (BON) IN DE TWEEDE KAMER: VERENGELSING

Het tij is aan het keren. Terwijl we een paar jaar geleden soms nog het idee hadden tegen de klippen op te argumenteren, lijkt de stemming in de samenleving en de politiek sinds de bezetting van het Maagdenhuis begin dit jaar gekanteld te zijn. Hierbij twee recente voorbeelden. Afgelopen donderdag was er een hoorzitting van de vaste Kamercommissie onderwijs in de Tweede Kamer, over de verengelsing van het hoger onderwijs. Deze hoorzitting is er alleen gekomen omdat Beter Onderwijs Nederlan (BON) afgelopen zomer het initiatief nam tot de oprichting van het Taalcollectief. Er verscheen een Groot manifest der Nederlandse Taal in NRC Handelsblad, een pleidooi voor de herwaardering van het Nederlands in het hoger onderwijs, dat op de BON-site door velen ondertekend werd en ook veel nieuwe leden heeft opgeleverd. De achteloze overgang naar het Engels (of beter gezegd: globish, Engels met een zeer beperkt vocabulaire) in het hoger onderwijs is erg onverstandig, gezien de grote moeite die studenten nu al hebben met de beheersing van het Nederlands. Deze en andere argumenten kwamen uitgebreid aan bod in de hoorzitting (o.a. met BON-voorzitter Ad Verbrugge, VU-classica Emilie van Opstall en prof. dr. Gabriël van den Brink, van het Taalcollectief) en vonden bij de Kamerleden veel meer weerklank dan de argumenten van de voorstanders van meer Engels. We vonden ook de getalenteerde voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Stefan Wirken, aan onze zijde, die een verkennend onderzoek uitvoerde onder studenten waaruit bleek dat het Engels van de meeste docenten zeer te wensen overlaat. Over dit onderwerp is het laatste woord zeker nog niet gezegd, bleek uit de grote belangstelling van de Tweede Kamer hiervoor. Wij zullen ervoor zorgen dat dit onderwerp in de aandacht blijft; u als lid kunt ook uw steentje bijdragen door zo veel mogelijk mensen uit uw kennissenkring aan te sporen het taalmanifest te ondertekenen. Lees verder >


EINDE GEERT GROTE PEN

Beste filosofen, geachte relaties,

Na de enerverende jubileumuitreiking door burgemeester Andries Heidema van de Geert Grote Pen 2015, voor het eerst in een volledig gevuld, splinternieuw en prachtig Deventer Geert Groote Huis – een werkelijk geweldige locatie! – , waarvan we echt even moesten bijkomen, werden we in de herfst tegen wil en dank geconfronteerd met de volgende vragen:

De soms wisselende antwoorden op bovenstaande vragen die met elkaar in verband leken te staan, hebben het ons wekenlang moeilijk gemaakt. We kwamen in botsing met onze onvoorwaardelijke liefde voor de taal en de filosofie, maar ook met herinneringen aan zonnige junimiddagen met mooie winnaars. Er was in vijf jaar in ´stad van geest´ Deventer een evenement neergezet waar we met recht trots op mochten zijn. Toch is uiteindelijk door ons besloten de Geert Grote Pen geen vervolg te geven, met name omdat inschatting van het – toekomstig – taalkundig beleid van zeer vele universiteiten geen rooskleurig beeld liet zien: een masterscriptie in het Nederlands lijkt verboden of minimaal in taboesferen beland. En dat terwijl naar onze smaak - en die van een niet onaanzienlijke groep ´verontrusten´ uit het veld – de taalvaardigheid van geesteswetenschappers op alle fronten een impuls kan gebruiken.

Ons past het nu vanaf deze plaats iedereen die zich de afgelopen vijf jaar op een of andere wijze heeft ingezet voor de Geert Grote Pen – als jurylid, Penkandidaat, sponsor in geld of natura, donateur – heel hartelijk te bedanken. Uw voetafdruk is gezet, uw bijdrage is blijvend verankerd in ons geheugen, in de bundels, op onze website. Een bijzonder woord van dank spreek ik uit aan de tientallen jonge masters in de wijsbegeerte die zich de afgelopen jaren via de Pen bij ons meldden, en wel in moedertaal. Juist zij dienen zichzelf vooral niet te zien als relicten uit een vervlogen tijdperk, maar eerder als pioniers van een nieuwe 21e-eeuwse reflexieve betrokkenheid. Met grotiaanse eigenzinnigheid kan een nieuwe generatie wellicht opnieuw het Geert Groote Huis vol laten stromen!

Corrie Dolmans, voorzitter stichting Geert Grote Pen

 


BUNDEL GEERT GROTE PEN

IS 23 OKTOBER VERSCHENEN

Komende week kan hij naar u worden verzonden: de vijfde Geert Grote Pen bundel, in jubileum goud-wit,  met daarin allereerst het wijsgerige werk van de winnaar van de Geert Grote Pen 2015 Tomas Serrien, Een fenomenologie van de muzikale ervaring. De aard en waarde van de muzikale belevingsexistentie (UGent). Een scriptie, waarin naar de vaste overtuiging van de Nederlands-Vlaamse jury “doorheen de jeugdige overmoed van de auteur ECHTE filosofische vraagstelling naar boven komt. Hier is een filosoof aan het werk die de lezer meeneemt: vakgenoot of leek, je wordt meegetrokken in een vraag die je gaandeweg niet meer loslaat.”


De bijzondere meesterproeven van Nora Timmermans (KULeuven), Wim Vanrie (UGent), Jan Potters (UGent) en de Nederlandse Irene van de Beld (KULeuven) nemen u mee naar respectievelijk de wereld van de  rechtsfilosofie en de wetenschapsfilosofie. Uiteraard gaat het jurycommentaar van prof. dr. Wouter Goris, prof.dr. Raymond Corbey en prof.dr. Bart Raymaekers aan de in alfabetische volgorde gepubliceerde werken vooraf.

OPMERKELIJK: “Alle scripties zijn anoniem beoordeeld. Groot was dan ook de verbazing van de jury toen de genomineerden werden bekendgemaakt. Alle genomineerde scripties kwamen uit Vlaamse universiteiten: Gent en Leuven. De jury wil wel aannemen dat de kwaliteit daar hoog is, maar het is jammer te moeten vaststellen dat met minstens zeven academische opleidingen wijsbegeerte aan Nederlandse universiteiten er zo weinig Nederlandse inzendingen waren. Dat de internationale wetenschappelijke activiteit zich in het Engels afspeelt, is een realiteit die genoegzaam bekend is. Maar of dit ook moet gelden voor masterscripties? De trend tot verregaande ‘verwetenschappelijking’ in de geesteswetenschappen, zou wel eens ertoe kunnen leiden dat de band met de eigen cultuurgemeenschap verzwakt. De volgende stap is dan een verschraling van het academische aanbod. Zou het toeval zijn dat de zelfstandige faculteiten wijsbegeerte  in het defensief gedrongen zijn?”   (juryvoorzitter prof.Bart Raymaekers op 19 juni 2015 in het Deventer Geert Groote Huis), zie www.geertgrotepen.nl.

Verkoopprijs € 15,00 voor Geert Grote Pen 2015.
Geert Grote Pen 2013, 2014 en 2015 samen worden u door de stichting Geert Grote Pen aangeboden voor € 40,00 

Bestelling kan door middel van overmaking van het aankoopbedrag op nummer NL43RABO0124162967 van de stichting Geert Grote Pen o.v.v. het gewenste deel/de gewenste delen en het verzendadres.
NB: de bundels Geert Grote Pen 2011 en 2012 zijn uitsluitend te bestellen via uitgeverij Deventer Universitaire Pers, www.universitairepers.nl


TOMAS SERRIEN,
WINNAAR GEERT GROTE PEN 2015, OP 14 NOVEMBER A.S. IN GEERT GROOTE HUIS TIJDENS ’24 UUR VAN GEERT GROOTE’

In Deventer ging op 2 oktober jongstleden het Geert Groote Evenement van start: tien weken lang, om precies te zijn tot en met 11 december, staat Geert Groote volop in het middelpunt van zijn stad. Een werkelijk ‘Grootse’ gebeurtenis met onder andere lezingen van nationale kinderombudsman Marc Dullaert (3/11) en publicist Joris Luyendijk (27/11). De 14e november 2015 is een dag die klokrond is gevuld met muziek, debat, expositie en filosofie in het centrum van Deventer onder de titel ’24 uur van Geert Groote’. De jonge Vlaamse musicus en filosoof Tomas Serrien, winnaar van de Geert Grote Pen 2015 en inmiddels ook docent aan het Koninklijk Athenaeum van Dendermonde, zal in het Geert Groote Huis een zo mogelijk interactieve lezing verzorgen over de vraag naar de aard en waarde van de muzische beleving, die natuurlijk geinspireerd is op zijn eerder bekroonde meesterproef. U begrijpt, dit ‘Deventer Verhaal’ mag rond- en doorverteld: www.deventerverhaal.nl en ook: www.geertgrootehuis.nl


RAPIARIUM 'GOEDE PUNTEN VAN GEERT GROTE', SAMENGESTELD DOOR GGP-BESTUURSLEDEN MINKE TROMP EN GEORG HARTONG, OP 2 OKTOBER JL. GEPRESENTEERD

 

Geert Grote ZELF aan het woord laten, dat was vorig jaar het idee van Minke Tromp. Samen met Georg Hartong stelde zij een rapiarium van nooit eerder hertaalde GOEDE PUNTEN VAN GEERT GROTE samen, dat door uitgeverij Scriptio werd gegoten in een bij de beweging der Moderne Devoten passend aandoenlijk, maar stralend sober jasje. Vanaf 2 oktober is het te koop. Zie ook website Uitgeverij Scriptio: www.scriptio.nl.


STEUN HET GROOT MANIFEST DER
NEDERLANDSE TAAL

Op zaterdag 27 juni zijn 'De actiepunten van het groot manifest der Nederlandse taal',  over het gebruik van Engels en Nederlands in het hoger onderwijs, verschenen in NRC Handelsblad. Het manifest is ondertekend door 26 prominente schrijvers en onderzoekers, onder wie Ad Verbrugge, Piet Gerbrandy, Frits van Oostrom, Gabriel van den Brink, Chris Peeters, Paul Scheffer, Dorien Pessers,  Abdelkader Benali, David van Reybroeck en Willem Brands.
U kunt het hier downloaden.
Betuig via deze link uw steun aan het manifest.

Zie ook het artikel dat Ad Verbrugge op 20 juni over dit onderwerp publiceerde in NRC Handelsblad, getiteld 'Nederlands in het hoger onderwijs – en geen globish'.


GEERT GROTE PEN 2015 VOOR TOMAS SERRIEN

De jonge Vlaamse musicus en filosoof Tomas Serrien (Universiteit van Gent) ontving vrijdagmiddag 19 juni in het Deventer Geert Groote Huis de Geert Grote Pen uit handen van burgemeester Andries Heidema. Zijn masterscriptie Een fenomenologie van de muzikale ervaring. De aard en waarde van de muzische belevingsexistentie wist de jury te bekoren door de intrigerende, originele aanpak en de toegankelijkheid van de tekst.

`Alle scripties zijn anoniem beoordeeld. Groot was dan ook de verbazing van de jury toen de genomineerden werden bekend gemaakt. Alle genomineerde scripties kwamen uit Vlaamse universiteiten: Gent en Leuven. De jury wil wel aannemen dat de kwaliteit daar hoog is, maar het is jammer te moeten vaststellen dat met minstens 7 academische opleidingen wijsbegeerte aan Nederlandse universiteiten er zo weinig Nederlandse inzendingen waren. Dat de internationale wetenschappelijke activiteit zich in het Engels afspeelt, is een realiteit die genoegzaam bekend is. Maar of dit ook moet gelden voor masterscripties? De trend tot verregaande ‘verwetenschappelijking’ in de geesteswetenschappen, zou wel eens ertoe kunnen leiden dat de band met de eigen cultuurgemeenschap verzwakt. De volgende stap is dan een verschraling van het academische aanbod. Zou het toeval zijn dat de zelfstandige faculteiten wijsbegeerte in het defensief gedrongen zijn?´
— Juryvoorzitter prof.dr. Bart Raymaekers in het juryrapport Geert Grote Pen 2015

Lees of download hier het persbericht.


JUBILEUMUITREIKING GEERT GROTE PEN 2015
Een verslag

In vele opzichten zou de uitreiking van de Geert Grote Pen een bijzonder tintje krijgen. De Pen vierde een lustrum, de Pen zou dit jaar voor het eerst worden uitgereikt in het Geert Groote Huis, en …de Pen zou bij voorbaat vallen 'in Vlaamse handen'. Het was afwachten of wij in onze zekerheden overrompeld zouden worden door onverwachte gebeurtenissen. Nu, we werden keer op keer door de sensatie van het echte leven achterhaald…  De zo dichterlijke en perfect op de middag toegesneden woorden van ´taalmeester´ Piet Gerbrandy met de verrassende titel, de spontaniteit van de jonge masters op het podium, het wel bijzonder bevlogen optreden van juryvoorzitter professor Bart Raymaekers, de uiteindelijke winnaar die er wérkelijk niet op had gerekend de winnaar te zijn…


Inleider dr Piet Gerbrandy. Foto Liesbeth Sluiter.

Uitsluitend (pseudo-)Vlaamse genomineerden op het podium. De Nederlandse Irene van de Beld , die na haar studie technische natuurkunde in Delft een master filosofie aan de KULeuven had behaald, en Nora Timmermans, een jeugdige advocate, die zich aan dezelfde universiteit had verdiept in de wijsbegeerte van het recht en nu voltijds werkt als filosofe; drie genomineerden van de UGent, Jan Potters, Wim Vanrie en Tomas Serrien, die samen met hun vakgroepsvoorzitter en tevens chauffeur professor Erik Weber naar Deventer waren getogen, allen hielden zij een korte, publieksvriendelijke presentatie over hun masterscriptie. Er kwam in veertig minuten veel wijsheid voorbij!


Luitspeler Willem Mook. Foto Liesbeth Sluiter.

Een klein en fijn concert van luitspeler Willem Mook met composities uit de tijd van Geert Grote betekende een natuurlijk rustpunt voor de genomineerden. Daarna deed de juryvoorzitter zijn verhaal, waarbij hij natuurlijk niet voorbij ging aan het feit dat er tot ‘ontzetting’ van de jury uitsluitend scripties van Vlaamse huize waren doorgestroomd naar de laatste vijf. Scripties, die totaal geanonimiseerd en met codes waren aangeleverd!  Tja, wat moesten we hiervan denken…..ging er misschien in het Nederlandse onderwijssysteem iets fout? Maar ook, hadden we in een van de genomineerde scripties enig Duits of Frans citaat gezien?


V.l.n.r.: de juryleden prof. Bart Raymaekers, prof. dr. Wouter Goris en prof. dr. Raymond Corbey rondom een buste van Geert Grote. Foto Liesbeth Sluiter.

Vervolgens besprak Raymaekers een voor een de werken van de kandidaten, waarbij werd verteld dat de scripties beoordeeld waren op academische kwaliteit, filosofisch gehalte, zelfstandig denken en toegankelijkheid. De eerste ronde was eigenlijk het gemakkelijkst geweest. Maar, bij elk van de vijf overgebleven scripties was wel iéts op te merken, dat maakte de laatste ronde extra lastig. Uiteindelijk werd gekozen voor De fenomenologie van de muzikale ervaring, vanwege de echte filosofische vraagstelling die de schrijver op een knappe, gedurfde en originele manier in zijn werk legde. Het was Tomas Serrien die uit handen van burgemeester Andries Heidema aan het eind van de middag de Geert Grote Pen mocht ontvangen. De prijs, die wij als organisatie niet alleen zien als beloning voor een eenmalig geleverde prestatie, maar ook als een inspiratieprijs voor toekomstige jonge filosofen: heb lef, loop in de geest van de naamgever niet met de meute mee en durf je moedertaal te gebruiken!

Wij danken de stichting Geert Groote Huis en alle vrijwilligers voor de hartelijke ontvangst. Dank ook aan Annemieke Brouwer en Franca Drieman voor hun bijdrage aan de ontvangst van de genomineerden.


Tomas Serrien en Deventer burgemeester Andries Heidema. Foto Liesbeth Sluiter.

V.l.n.r.: juryvoorzitter Bart Raymaekers, Nora Timmermans, Irene van de Beld, Jan Potters, winnaar Tomas Serrien, burgemeester Andries Heidema, GGPen-voorzitter Corry Dolmans en Wim Vanrie. Foto Liesbeth Sluiter.

'Filosofen leven in taal en denken. Wanneer dit hun element is, ervaren
ze een totale vrijheid om de onmetelijke ruimte van de geest te doorkruisen, als gierzwaluwen die het grootste deel van hun leven in de lucht doorbrengen en slechts op de aarde neerdalen om nageslacht uit te broeden. Maar net zo min als zwemmen zijn denkdiscipline en schrijverschap kwaliteiten waarover men van nature beschikt. Denken en schrijven moet je je eigen maken. Het is de taak van universiteiten daartoe gelegenheid te bieden. De uitreiking van een prijs voor degene die zijn gedachten het meest wendbaar kan uitdrukken in het Nederlands, is daarbij een formidabele prikkel.'

Dr Piet Gerbrandy, tijdens zijn inleiding 'De zwemmer en de zwaluw', bij de uitreiking van de Geert Grote Pen 2015, 19 juni 2015.
Lees of download de inleiding hier.


GENOMINEERDEN GGPEN 2015 BEKEND

Op 5 juni vergaderde de GGP-jury in Deventer.
Na rijp beraad constateerden de juryleden dat de volgende vijf masterscripties en bijbehorende schrijvers in aanmerking kunnen komen voor de Geert Grote Pen 2015:

Vanaf deze plaats feliciteren wij deze genomineerde masters !


SUCCESVOLLE VERTALING VAN 'PROFONATIES' DOOR GGPEN 2013-GENOMINEERDE YPE DE BOER

Ype de Boer
(genomineerd voor de GGPEN 2013) maakte een succesvolle vertaling van 'Profonaties', de nieuwe bundel van de bekende filosoof Giorgio Agamben. Profanaties is een bundel van tien essays van de meest invloedrijke Italiaanse denker op het moment, Giorgio Agamben. Thema’s zo divers als identiteit, magie, verlangen, parodie, geluk, kapitalisme, pornografie, messianisme, fotografie, Don Quichot en nog veel meer worden door elkaar besproken. Agamben tracht in deze essays een denken te ontwikkelen waarbij sacraal en profaan, literatuur en filosofie, theorie en praktijk niet van elkaar te onderscheiden zijn. Deze filosofie van on-onderscheidbaarheid of indifferentie maakt Agamben tot een van de belangrijkste figuren in de continentale hedendaagse filosofie.
De vertaling krijgt vier sterren in Trouw. Profanaties is te koop bij grote boekhandels en via internet. Bron: VU.


PUBLICEREN IN HET NEDERLANDS OF DE KUNST VAN HET ACHTERHOEDEGEVECHT

Door Benjamin de Mesel, genomineerd voor de GGPEN 2013 met de masterscriptie Inkompetenzkompensationskompetenz. Odo Marquard over filosofie (Katholieke Universiteit Leuven).

Lees verder >


Een selectie van eerder verschenen nieuwsberichten vindt u in het archief.


de stichting
geert grote penDe Stichting Geert Grote Pen reikt jaarlijks de Geert Grote Pen uit, een prijs voor de beste masterscriptie filosofie geschreven in de Nederlandse taal. Voor informatie over bestuur en comité van aanbeveling, zie contact.

De prijs bestaat uit een bedrag van €2.500, een luxe Watermanvulpen en integrale publicatie van de scriptie in de eerstvolgende Geert Grote Penbundel. Genomineerden kunnen eveneens in deze bundel hun werk presenteren.

De Pen, een eerbetoon aan de begaafde Deventer denker en wetenschapper Geert Grote (1340-1384), geeft een podium – 'live'  en in boekvorm –  aan jonge denkers in moedertaal. Hij is pleitbezorger voor het gebruik van de moedertaal in de academische filosofie en daarnaast in de geesteswetenschappen in het algemeen.

De stichting opereert zelfstandig en is niet afhankelijk van welke organisatie of instelling dan ook.  Zij is bovendien niet gebonden aan een denkrichting of kerkgenootschap.


de geert grote pen

Op een unieke manier worden in de Geert Grote Pen de filosofie, de Nederlandse taal en Geert Grote vervlochten. Magister Geert stond aan de wieg van de Moderne Devotie, een over heel Europa uitwaaierende beweging die pleitte voor`vernieuwde innerlijkheid en lijnrecht inging tegen de stijl van 'veruiterlijking' van de geestelijk leiders van toen. Mensen moest men aanspreken op hun persoonlijke verantwoordelijkheid; de eigen taal, bij uitstek de taal van reflectie, speelde daarbij voor Geert Grote een bijzondere rol.

Van Geert Grote zijn geen tijdens zijn leven vervaardigde portretten bekend. Dit reliëf uit 1991 van Ela Venbroek-Franczyk, op de voorgevel van de Latijnse School te Deventer, berust op de fantasie van de beeldend kunstenares.

Ook over het onderwijs had Geert zijn eigen ideeën; de zorg voor de studenten aan de Latijnse school, in samenhang met het ambacht en de cultuur van het boek, vulde een belangrijk deel van de dag van Grotes volgelingen, de Modern Devotionele lekenbroeders - ook wel 'broeders van de penne' genoemd, voor zover zij bezig waren in de schrijfateliers. Als het gaat om sporen van 'geletterdheid' in de middeleeuwse stad, had Deventer duidelijk een primeur.

In de stad circuleerden getijdenboeken, brevieren en andere religieuze werken, maar ook titels op het gebied van de grammatica, logica, metafysica, rechtsgeleerdheid, samen met een planetenboeck en een taffele der soeven planeten…* we bevinden ons waarachtig in een 'stad van geest'. Het lef om in de 14e eeuw nieuwe sporen uit te zetten in het denken, in het pedagogisch handelen en in het gebruik van de geschreven moedertaal sprak en spreekt vertegenwoordigers van vele richtingen aan: katholieken, protestanten en humanisten, de mensen van het vrije woord.Getijdenboek van Geert Grote (collectie Huis Bergh, zie www.musicksmonument.com).

De Geert Grote Pen respecteert ieders invalshoek en beloont de jonge wijsgeer die op een bevlogen manier in moedertaal  - de 'taal van de identiteit'-, zijn academische eindproef op 'meesterlijke' wijze gestalte geeft. Wie kosmopolitisch denkt, beseft des te meer dat zijn eigen taal en cultuur bepalend zijn voor zijn visie op de wereld; dat ze daarom van grote waarde zijn, juist in de wetenschap.


het nederlands als taal van de wetenschap

De Stichting Geert Grote Pen heeft zich in haar oprichtingsakte uitgesproken voor bevordering van het gebruik  van het Nederlands in het wetenschappelijk onderwijs, waarbij wij overigens absoluut niet het Engels als lingua franca willen laten verdwijnen. Wel zetten wij ons in voor het gebruik van de moedertaal in de humaniora, de filosofie in het bijzonder, omdat wij menen dat de 'natuurlijke' taal een sleutelrol kan spelen bij het tot uitdrukking brengen van beelden, nuances en fijnzinnigheden. Je eigen taal, het ideale gereedschap voor reflectie op de wereld om je heen.

Geert Grote gebruikte als geen ander de volkstaal  als wetenschappelijke taal. Hij vertaalde boeken vanuit het Latijn naar het Nederlands om zo zijn leerlingen beter te kunnen onderwijzen. Met de Geert Grote Pen willen wij de filosofie en onze taal waarderen, maar bovenal de jonge denkers aan wie wij een ruim podium willen verlenen.